GUIDE TIL DIT
NÆSTE ARRANGEMENT

Værktøjer og links

Politiets vejledning til sikkerhedsplanen

Herunder finder du info om Politiets vejledning til udarbejdelse af den sikkerhedsplan, der skal bruges for at få tilladelse til at afholde større offentlige events.

Politiet giver tilladelse til offentlige forlystelser, herunder afholdelse af koncerter, festivaler m.v. Politiet kan i den forbindelse fastsætte vilkår for opstilling og afvikling af eventet. Tilladelsen gives af politidirektøren på det sted, hvor eventet skal afvikles.

Politiet kan vurdere, at eventet skal klassificeres, som et ”større udendørs musikevent”. Det er ikke muligt, at definere entydigt, hvad der er et større udendørs musikevent, da det i hvert tilfælde vil være en konkret vurdering, som foretages ud fra bl.a. antallet af gæster, eventets karakter, varighed, fysiske forhold osv. Et stort antal gæster og/eller en varighed over flere dage vil i langt de fleste tilfælde betyde, at eventet betragtes, som et større udendørs musikevent.

Det kan imidlertid også være tilfældet ved mindre koncerter over et begrænset antal timer, hvis der er tale om en musikgenre og et publikum, der erfaringsmæssigt har givet anledning til udfordringer af ordens-, beredskabs- eller sikkerhedsmæssig karakter.

Sikkerhedsplan

Når arrangementet af politiet vurderes til, at være et større udendørs musikevent eller lign., vil man, som arrangør, blive bedt om at udarbejde en sikkerhedsplan.

Sikkerhedsplanen består af tre hovedelementer:

  • Del 1 - Beskrivelse af arrangementet 
  • Del 2 - Risikovurdering
  • Del 3 - Beredskabsplan

Justitsministeriet og Kulturministeriet udsendte i 2003 ”Vejledning om sikkerhed ved udendørs musikarrangementer o.lign.”, som er et værktøj for arrangørerne til at planlægge, tilrettelægge og gennemføre events på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Vejledningen kan ses som et supplement hertil. Denne ”Vejledning om udarbejdelse af sikkerhedsplan for større udendørs musikarrangementer o.lign.” har til formål at vejlede arrangøren om, hvilke oplysninger en sikkerhedsplan skal indeholde, og hvordan risikovurderingen og beredskabsplanen udarbejdes.

Det er hensigten at skabe klarhed over politiets forventninger til arrangøren, og at sikre en mere ensartet anvendelse af terminologien, således at alle sikkerheds- og beredskabsaktører opnår større forståelse for de arbejdsopgaver, der skal varetages i forbindelse med sagsbehandlingen og afviklingen af større udendørs musikarrangementer o.lign.

Sikkerhedsplanen anvendes primært til politiets behandling af ansøgningen, men den kan også bruges i forhold til de øvrige myndigheder, der skal udstede tilladelser eller være orienteret om eventet, herunder redningsberedskabet, andre kommunale myndigheder og sundhedsberedskabet.

  1. Reglerne findes i bekendtgørelse nr. 502 af 17. juni 2005 om offentlige forlystelser (forlystelsesbekendtgørelsen), som kan findes på www.retsinformation.dk.
  2. Vejledningen er løbende blevet ajourført og findes på Justitsministeriets hjemmeside: www.jm.dk/publikationer.
  3. Selvom vejledningen primært er rettet mod arrangørerne, kan den også indgå i grundlaget for sagsbehandlingen hos myndighederne.

Ved behandlingen af ansøgningen om tilladelse følger politiet også Rigspolitiets ”Vejledning til politikredsene om udstedelse af tilladelser til udendørs musikarrangementer og evaluering af samme” af 11. september 2012. Vejledningen beskriver de delelementer, der indgår i sikkerhedsplanens del 1, 2 og 3. Det skal understreges, at vejledningen ikke skal ses som en udtømmende tjekliste. Ingen events er fuldstændig ens, og sikkerhedsplanen må derfor også tilpasses det enkelte event.

Forholdene ved det enkelte event kan betyde, at der må tages højde for elementer, som ikke er beskrevet i vejledningen. Omvendt kan vejledningen også indeholde elementer, som ikke er relevante i det konkrete tilfælde. Nogle elementer skal – uanset eventets karakter – altid være beskrevet i sikkerhedsplanen, f.eks. beskrivelse af arrangørens sikkerhedsorganisation, ligesom sikkerhedsplanen altid skal indeholde de tre hovedelementer: beskrivelse af eventet, risikovurdering og beredskabsplan.

Der er ikke egentlige formkrav til udarbejdelsen af sikkerhedsplanen, hvorfor arrangøren ikke er forpligtet til at benytte vejledningens skabelon, når blot de nødvendige oplysninger er til stede. 

For råd og vejledning om materialets anvendelse henvises til:

Rigspolitiet, Nationalt Beredskabscenter

Herunder finder du link til Politiets vejledning for udarbejdelse af sikkerhedsplanen for dit event:

Link til Sikkerhedsplan

Vejledningen er udarbejdet i et samarbejde mellem Rigspolitiet, Fyns Politi, Midt og Vestsjællands Politi og brancheorganisationen Dansk Live, som omfatter hovedparten af festivaler og live-spillesteder i Danmark. Vejledningen er forelagt de myndigheder, der er repræsenteret i Justitsministeriets og Kulturministeriets følgegruppe for sikkerhed ved udendørs musikevents.