GUIDE TIL DIT
NÆSTE ARRANGEMENT

Tjek på økonomien

Skat og løn til medhjælpere

En vigtig del af det økonomiske overblik vedrører håndtering af gældende skatteforhold og lønudbetalinger, hvis I har lønnede medarbejdere.

Der gælder en række bestemmelser for dette område, som du som arrangør bør sætte dig ind i.

Skatteforhold

Hvis man er en forening eller virksomhed, der afholder events, så er man ifølge Selskabsskatteloven som udgangspunkt skattepligtig af de indtægter, I får ved at drive erhvervsmæssig virksomhed – fx billet- eller sponsorindtægter.

Dog er der i Selskabsskatteloven indført den praktiske regel, at foreninger er fritaget for beskatning, når de erhvervsmæssige indtægter bliver anvendt eller henlagt til almenvelgørende eller almennyttige formål.

Det betyder, at hvis foreningen har velgørenhed som del af deres formål, sker der ingen beskatning af et eventuelt overskud. Derfor skal der heller ikke afleveres selvangivelse eller årsregnskab til SKAT – heller ikke i forbindelse med enkeltstående events. Dette gælder, uanset om der udarbejdes et særskilt regnskab for eventet, eller det er en integreret del af foreningens årsregnskab.

Man skal dog være opmærksom på, at foreningen altid skal opbevare regnskaber og bilag i minimum 5 år, idet SKAT kan kræve at få adgang til regnskaberne for at kunne bedømme, hvorvidt betingelserne for skattefrihed og fritagelse for selvangivelse er opfyldt.

Lønudbetaling, honorar og godtgørelse

Når der i forbindelse med et event udbetales diverse ydelser, er det vigtigt at få klarlagt, hvorvidt de udbetalte beløb er skattepligtige for modtageren. I skal også om finde ud af, om der eventuelt skal tilbageholdes A-skat og AM-bidrag (arbejdsmarkedsbidrag), eller om et givent beløb kan udbetales som B-indkomst eller måske er helt skattefrit.

Der skelnes normalt mellem følgende former for udbetalinger:

Muligheder for udbetalinger til medarbejdere

Personligt arbejde i tjenesteforhold

Vederlag mv. for personligt arbejde i tjenesteforhold er som hovedregel A-indkomst. Undtagelsen er vederlag, der modtages fra en forening for udført arbejde, når det årlige vederlag til personen ikke overstiger 1.500 kr. pr. år. Et sådant vederlag kan udbetales som B-indkomst uden at indeholde AM-bidrag, ligesom foreningen ikke har indberetningspligt til SKAT. Beløbet er dog skattepligtigt for modtageren, og denne skal derfor registrere beløbet som personlig indkomst, som der skal betales skat og AM-bidrag af. 

Tabt arbejdsfortjeneste er også skattepligtig indkomst. Men tabt arbejdsfortjeneste, der udbetales i anledning af, at en medhjælper eller leder repræsenterer foreningen, ændrer ikke den pågældendes status som ulønnet. Det betyder, at en sådan person fortsat kan modtage skattefri godtgørelser efter Ligningslovens § 7 M (se nedenfor).

Personalegoder

Arbejdsrelaterede personalegoder til ansatte (lønmodtagere), det vil sige goder, som arbejdsgiveren i overvejende grad har ydet af hensyn til den ansattes arbejde, beskattes kun, hvis den samlede værdi af disse goder overstiger en bagatelgrænse på 6.200 kr. i 2019.

Eksempler på personalegoder, der kan falde ind under bagatelgrænsen er: Fri avis og fagskrifter til brug for arbejdet samt beklædning, ønsket og betalt af arbejdsgiveren (foreningen) og eventuelt med foreningens logo.

Ovennævnte bagatelgrænse gælder ikke på personalegoder som f.eks. fri telefon og tv- og radiolicens betalt af arbejdsgiveren. Sådanne goder er skattepligtige for modtageren.

Anden indkomst

Anden indkomst, fx kontanter eller gavekort, beskattes som B-indkomst, når der ikke foreligger et egentligt ansættelsesforhold. Der skal ikke indeholdes A-skat og AM-bidrag vedrørende B-indkomst.

Foreningen er ikke indberetningspligtig, men modtageren er skattepligtig af beløbets værdi og kan fratrække de med erhvervelsen forbundne udgifter, fx kørselsudgifter.

Rejse- og befordringsgodtgørelse

Ulønnede medhjælpere

Rejse- og befordringsgodtgørelse, udbetalt efter ligningslovens regler og Skatterådets satser, er skattefri for foreningens ulønnede medhjælpere – fx bestyrelsesmedlemmer, ledere og andre ulønnede hjælpere.

Skattefri godtgørelse kan til den samme gruppe af personer udbetales til dækning af udgifter til telefon- og internetforbrug, kontorartikler, porto og møder (administrative omkostninger) inden for Skatterådets fastsatte satser. Det er en forudsætning, at godtgørelserne udbetales til dækning af udgifter, som modtageren afholder på forbundets eller foreningens vegne.

Lønnede medhjælpere

Befordringsgodtgørelse, udbetalt efter Skatterådets satser, kan udbetales skattefrit til foreningens ansatte, lønnede personer ved erhvervsmæssig kørsel (kørsel for foreningen, m.m.) i egen bil.

Endvidere kan der udbetales skattefri rejsegodtgørelse efter ligningslovens regler og satser.

Dækning af udgifter efter regning

Alternativet til udbetaling af skattefri godtgørelser er dækning af udgifter efter regning, dvs. refusion af udgifter afholdt på foreningens vegne på grundlag af dokumentation i form af regninger/kvitteringer.

Denne mulighed kan i øvrigt altid benyttes af alle, der afholder udgifter på foreningens vegne.

Bemærk, at dækning af udgifter til befordring i egen bil ikke kan (skattefrit) dækkes med udlæg efter regning.

Husk, at der for udgifter afholdt for foreningen ikke kan udbetales både skattefri godtgørelse og refunderes faktisk afholdte udgifter efter regning.

Udbetalinger til udenlandske artister

Hvis der hyres udenlandske artister og de opholder sig midlertidigt i Danmark, og hermed optjener indkomst her i landet, skal der tages stilling til, hvorvidt der foreligger et tjenesteforhold (om udøveren er lønmodtager). Er dette tilfældet, er vederlaget A-indkomst, og arbejdsgiveren skal da indeholde A-skat m.m.

Der er ikke tale om et ansættelsesforhold, når en udenlandsk artist ”kun” kommer til Danmark for at spille en enkelt koncert eller lave et teater stykke og hvor artisten bliver honoreret for at stille op denne ene gang. Det følger af såkaldte dobbeltbeskatningsaftaler, der er indgået mellem Danmark og en lang række andre lande, at i de fleste tilfælde skal honoraret beskattes i det land, hvor aktiviteten er udøvet – dvs. i Danmark. Men der skal i sådanne tilfælde ikke indeholdes A-skat og AM-bidrag, da der er tale om B-indkomst.

Som arrangør behøver man således ikke bekymre sig så meget om dette, da det er modtageren af honoraret, der selv har selvangivelsespligten, og man har heller ingen indberetningspligt til skat.